Uzņemšana 10. klasē

Lai iestātos Rīgas Arkādijas vidusskolā 10. klasē 2023. gadā nav jākārto iestājpārbaudījums.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Arkādijas vidusskolā (skatīt šeit).

Skolā izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā šādas papildu prasības:

  1. apliecība par vispārējo pamatizglītību;
  2. sertifikāti par nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem par vispārējo pamatizglītību. Katrā valsts pārbaudījuma zemākais kopvērtējums – 35%;
  3. zemākais vērtējums mācību priekšmetu sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības apguvi ir 4 (gandrīz viduvēji) balles, izņemot mācību priekšmetā latviešu valodā vai latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmām);
  4. zemākais vērtējums mācību priekšmetā latviešu valodā vai latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmām) sekmju izrakstā par vispārējās pamatizglītības apguvi ir 5 (viduvēji) balles.

Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību) un iekšējo noteikumu 3. un 4. punktā noteiktās prasības.

Iesniegumus pieņemam pēc apliecības par vispārējās pamatizglītības saņemšanas pēc iepriekšējā pieraksta

Vispārējās vidējās izglītības  programma (kods 31016011):

Sociālā un pilsoniskā joma ar padziļinātu latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vēstures un sociālās zinātnes kursu apguvi (A mācību priekšmetu komplekts) (kompl_A_rev-2023.pdf)

Dabaszinātņu joma ar padziļinātu bioloģijas, fizikas, ķīmijas, un angļu valodas kursu apguvu (B mācību priekšmetu komplekts) (kompl_B_rev-2023.pdf)

Tehnoloģiju joma ar padziļinātu matemātikas, fizikas, programmēšanas un angļu valodas kursu apguvi (C mācību priekšmetu komplekts) (kompl_C_rev-2023.pdf)

Related Images: