Metodiskais darbs

Skolas metodiskās padomes struktūra

 • Pirmsskolas IP joma.
 • Sākumskolas (1. – 3. klašu skolotāju) un speciālās IP (speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas skolēniem ar valodas traucējumiem pedagogu) joma.
 • Valodas (svešvalodu (angļu, vācu valodas), mazākumtautību valodas, latviešu valodas) joma.
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas (mūzikas, teātra mākslas, vizuālās mākslas pedagogu joma) joma.
 • Dabaszinību (bioloģijas, dabaszinības, ķīmijas, ģeogrāfijas (pamatskolā) pedagogu joma) joma
 • Matemātikas (matemātikas un fizikas pedagogu komisija) joma.
 • Sociālā un pilsoniskā joma (Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinības, sociālās zinības, uzņēmējdarbības pamati, filozofija, ģeogrāfija (vidusskolā)).
 • Tehnoloģiju joma (datorika / informātika, programmēšana dizains un tehnoloģijas / mājturība un tehnoloģijas, inženierzinības).
 • Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sporta un veselības pedagogi un sporta organizatori).
 • Interešu izglītības joma.
 • Audzināšanas joma.
 • Ilgstoši slimojošu skolēnu apmācības pedagogu komisija.
 • Atbalsta personāla komisija.
 • Administrācija.
 • Skolas bibliotekāres.

2023. – 2024. mācību gadu metodiskā tēma

EFEKTĪVA MĀCĪBU STUNDA kompetenču pieejas ietvaros.

Metodiskā darba mērķis

Efektīva mācību stunda. Kompetenču ietvaros ar mērķi paaugstināt mācību stundas efektivitāti, lai veicinātu konkurētspēju, līdzdalību un talantu attīstību.

Metodiskā darba uzdevumi

 • Kompetenču pieejas mācību satura īstenošana.
 • Latviskotas vides veicināšana.
 • Atbalsts un motivācija izglītojamiem mācību procesā – veicināt konkurētspēju un talantu attīstību.
 • Mērķtiecīgi plānot pedagogu profesionālo pilnveidi un sniegt atbalstu jaunajiem pedagogiem.
 • 8.klases skolēnu sagatavošana ZPD – projekta darba izstrāde un aizstāvēšana.
 • 8.klases skolēniem piedāvāt fakultatīvus STEM mācību priekšmetos ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas un interesi.
 • Pedagogu labas prakses piemēru apkopojums, analīze, prezentēšana.

Related Images: