Karjeras izglītība

Karjeras izglītība (KI) – sistēmiska izglītības iestāžu, vecāku un sabiedrības sadarbība, lai palīdzētu bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem apgūt pieredzi attīstīt un pašvērtēt savu karjeru. Latvijas Izglītības līkumā Karjera definēta kā izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā(12.1), Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei (pants 12.2), Karjeras attīstības atbalsts (KAA)— pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (pants12.3). 

 KI ir iekļauta visā skolas mācību, audzināšanas procesā un ārpusskolas darbā. Priekšrocība karjeras izglītības  organizācijā  skolā  komandas darbam. Darbu plāno, organizē  un īsteno Skolas administrācija (skolas direktore, direktores vietnieku mācību jomā (DVIJ), pedagogi karjeras konsultanti, atbalstā personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, mediķis),  sporta organizatori, metodiskās mācību jomu koordinatori (Valodu mācību joma,  Dabaszinātņu mācību joma, Matemātikas mācību joma, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma, Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, Tehnoloģiju mācību joma, Sākumskolas mācību joma) pedagogi sadarbībā ar izglītojamajiem, viņu vecākiem, skolas absolventiem, potenciāliem izglītojamiem,  valsts, nevalstiskajam organizācijām un sabiedrību. 

KI programmas tiesiskais pamats  Latvijas Izglītības līkums (2018.g. grozījumi), Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.g. 12.augusta noteikumi Nr. 468, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.g. 27.novembra noteikumi Nr. 747,  Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.g. 18. maija Iekšējie noteikumi Nr. 14 Grozījumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 24.maija iekšējos noteikumos Nr.5 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”.  

KI programmas īstenošanas plāns saskaņots ar Rīgas Arkādijas vidusskolas attīstības plānu, atspoguļojās Skolas audzināšanas darba programmā un audzināšanas darba plānā, balstās uz Izglītības standartiem un mācību priekšmetu standartiem SKOLA 2030, tiek īstenots mācību priekšmetu stundās, ārpus stundas skolas  pasākumos, interešu izglītības nodarbībās, ārpusskolas pasākumos (olimpiādēs, konkursos, projektos u.c.) 

Metodiski balstās uz Valsts izglītības attīstības aģentūras, 2016.g., Izvedumu Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centra  Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu  vispārējās vidējās izglītības iestādēm,  Valsts izglītības attīstības aģentūras, 2010.g., Brošūru “Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009”.   

Karjeras izglītības programma īsteno Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumus Karjeras projektā Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Pēc Projekta KAA pasākumi  integrēti skolas Karjeras izglītības programmā, dod izglītojamajiem iespēju praktiski darboties, atbilsts vecuma grupai,  paredz skolēnu iepriekšēju sagatavošanu un noslēguma refleksiju. KAA pasākumi atbalsta karjeras plānošanas tēmas izglītojamajiem:  

  • Pašnovērtējuma veikšana (Pašizpētē).
  • Darba pasaules iepazīšana (Karjeras izpēte).
  • Izglītības iespēju izpēte (Karjeras izpēte)
  • Karjeras lēmuma pieņemšana (Karjeras plānošana un vadība)