Skolas muzejs

Muzeja misija ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par skolas vēsturi un integrēt muzeja ekspozīciju kompetenču izglītības sistēmā:

· stiprināt skolas muzeja attiecības ar skolas kolektīvu un sabiedrību;

· popularizēt vēsturisku materiālu vākšanas nozīmi;

· sekmēt skolēnu piederības sajūtas veidošanos;

· atklāt dzīves labklājības un dzīves kvalitātes līmeņa izaugsmi;

· jaunu zināšanu un caurviju prasmju – profesionālo un dzīvesprasmju – apguve;

· karjeras izglītība;

· dalības pieredze konkursos, izstādēs, skatēs, projektu darbos.

Skolas muzeja vadītaja Nadežda Razorjonova, nrazorjonova@edu.riga.lv