Projekti

PUMPURS projekta logo
ESF, IKVD, NAP logo ansamblis "Ieguldījums tavā nākotnē"

Mūsu skola iesaistīta projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātesvalsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektuNr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācībupārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu unjauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanustarp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikusidentificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības unsniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegtaiespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam arjauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arīvienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijasapmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī paridentificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtrauktmācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un torezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un,otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projektsatbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācībupārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžupalīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu,lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudzvairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuāluatbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācībaslīdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus partransportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālomācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būsnevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uzilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojotatbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022.
Plašāka informācija PUMPURS mājaslapā


Logo "Latvijas skolas soma"

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.”

Darbības principi:

 • „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.
 • „Latvijas skolas soma” norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu; šī saikne jāīsteno ar „pirms” un „pēc” aktivitātēm vienā vai vairākās mācību satura jomās un/vai audzināšanas stundās, sekmējot skolēnu izpratni par gūto informāciju un iespaidiem.
 • Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlases.
 • „Latvijas skolas somas” ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

“Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1. – 12. klašu skolēnam būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi.

„Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām).

Izmantojot piešķirto Valsts finansējumu mūsu skola plānoja tādus pasākumus, kuri atbilst programmas kritērijam:

 • Līdztiesīgums pieejamībā.
 • Visu skolēnu iesaiste.
 • Tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars.
 • Saikne ar tiešo mācību procesu.
 • Sekmē nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu.
 • Izglītības un kultūras nozaru saskaņota rīcība.
 • Vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana.

Vairāk informācijas Latvijas skolas somas mājaslapā

Latvijas skolas somas Facebook

Latvijas skolas somas Instagram