Informatīvais materiāls vecākiem

Uzsākot jauno mācību gadu, skolā ir izveidota informatīvā buklete vecākiem.

Informatīvajā materiālā apkopota svarīga aktuālā informācija par personas datu nodošanu skolas vajadzībām, izglītojamo vecāku/likumisko pārstāvju un citu personu saziņu ar skolu un uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un skolas teritorijā, par nepiederošo personu (t.sk. izglītojamo vecāku/personu, kas realizē vecāku varu) uzturēšanās kārtību skolas teritorijā, par kārtību, kādā skolēna vecāki/likumiskas atbildīgas personas informē skolu par skolēna mācību stundu kavējumiem, par izglītības iestādes vadītājas informēšanu par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā, par sadarbību ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem un fondiem izglītojamo drošības jautājumos, un citu.

Buklete pieejama vietnes sadaļā Dokumenti