Skolēnu biznesa projekts “Labdarības tirdziņš

24. februārī mūsu Rīgas Arkādijas vidusskolā notikaliels karjeras pasākums - Mans biznesa projekts “Labdarības tirdziņš”, sadarbībā arskolēnu vecākiem, kur skolēniem bija iespēja pārdot savus rokdarbus, nopelnīt un noziedot dzīvnieku patversmei “Ķepu – ķepā”. 

  1. Pasākuma sasniedzamais rezultāts karjeras kompetencēm – lēmuma pieņemšanu,  tirgus analīzi,  izglītojamo izpratnes par labdarības vērtībām, patēriņu izzināšanu u.c.    
  1. Pasākuma  uzdevumi – pilnveidot karjeras kompetences, izveidojot un īstenojot savu bizness projektu, pilnveidot komunikācijas prasmes, dot iespēju izglītojamajiem radoši izpausties,  veicināt izglītojamo izpratni par labdarības vērtībām un ziedojumu mērķi,   dod izpratni par higiēnas un sanitāras  normām. 
  1. Pasākuma mērķgrupas – pasākumā var piedalīties RAVSK ikviens skolēns, noformējot “Mans biznesa projekts “Labdarības tirdziņš” pieteikumu un projektu, kurš ietver tirgotās preces prezentāciju pēc plāna pielikumā.  
  1. Pasākuma  organizētāji – Skolas Parlaments sadarbībā ar Jūliju Plavoku, DVIJ, Ludmilu Markuševu, Valentīnu Gusevu, PKK. 
  1. Pasākuma sadarbības partneri skolā: Skolas Padome, skolēnu vecāki, klašu audzinātāji, mācību priekšmeta skolotāji, interešu izglītības pedagogi u.c.  
  1. Pasākuma sadarbības partneri ārpusskolas: dzīvnieku patversme “Ķepu ķepā”. 

Projektā piedalījās 55 skolēni, kuriem bija jāiziet visi posmi. Veselu mēnesi skolēni gatavojas pasākumam. 

  1. Pasākuma posmi: 

I  Sagatavošanas posms 

1) Nolikuma izzināšana, lēmuma pieņemšanā par piedalīšanos projektā;  

2) Pieteikuma noformēšana un iesniegšana; 

II  Darbs pie projekta 

1) Idejas radīšana – ko es pārdošu? Kādu preci? 

2) Mana biznesa projekta  “Labdarības tirdziņš” izveide un īstenošana; 

3) Preces sagatavošana un iepakošana. 

III  24.02. Piedalīšanās tirdziņā 

1) Tirdzniecības vietas organizēšana un noformēšana; 

2) Tirdzniecība. 

IV  Secinājumi,  peļņas saskaitīšana un sadalīšana: 

10 % vai vairāk, pēc velmes, ziedot labdarībai, tieši, dzīvnieku patversmei “Ķepu ķepā”. 

V  Piedalīšanās Labdarības akcijas nobeiguma pasākumos: 

1) Dzīvnieku barības iegāde veikalā (īsteno Projekta organizatori, Skolas parlaments un Skolas vecāku padome); 

2) Dzīvnieku barības piegāde Patversmei “Ķepu ķepā”. 

Visus posmus pasākuma dalībnieki esot izpildījuši sadarbībā ar vecākiem un Skolas parlamentu.  

Par noziedoto naudu Skolas vecāku padomes priekšsēdētajā Kristina Carfina iegādājas pēc patversmes darbinieka lūguma speciālo barību jūtīgiem kuņģiem un atveda uz patversmi kopā ar Skolas parlamenta pārstāvi Aleksandru Antonovu. 

Paldies visiem skolēniem un vecākiem par Jūsu talantu rokdarbos un piedalīšanos projektā! 

Paldies visiem klašu audzinātājiem par palīdzību! 

Paldies visiem skolas skolēniem un darbiniekiem par preces pirkšanu! 

Paldies visiem pasākuma organizatorēm un sadarbības partneriem – Skolas vecāku padomei īpaši Kristinai Carfinai par veiksmīgu sadarbību! 

Mēs visi kopā palīdzējām dzīvniekiem! 

Sagatavoja Jūlija Plavoka