Skolas iepirkumu plāns

Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro likumā, noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 1000 (viens tūkstotis euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli

Pieejams šeit