Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi

16.06 skolā notika pedagogu pieredzes konference “Kompetenču pieeja: komplieksie sasniedzamie rezultāti – izaicinājumi un risinājumi”. Arkādijas vidusskolas mācību jomu pārstāvi dalījās pieredzē, kā sasniegt kompleksa rezultātus īstenojot dažādu mācību priekšmetu programmas.

Konferenci atklāja Metodiskās padomes vadītāja Zoja Saveļjeva. Tika aktualizēta kompetenču satura nozīme efektīvā mācību stundā. Tika akcentēta veiksmīga mācību jomu sadarbība 2021./2022. mācību gadā.

Dalībnieki uzstājās ar ziņojumiem par sadarbības mācību stundām, prezentēja ar metodiskus ieteikumus, diskutēja par saturiskiem un organizatoriskiem jautājumiem.

Konferences ziņojumi:

Marina Kokareva, Darja Audriņa (fizika, sports). Berzes koeficienta noteikšana ar deju kustību piemēru.

Lūcija Sadovska (bioloģija, dizains un tehnoloģijas). Šūnas uzbūve.

Rita Starpina (literatūra (tēma: «Dzejoļi par ziemu»), latviešu valoda (tēma: «Latviešu tautas tradīcijas»), sociālās zinības (tēma: «Pasaules izcilu komponistu dzīve un daiļrade»), dabaszinības (tēma: «Ziemas putni»), vizuālā māksla (tēma: «Ziemas pasaka»)). Integrētas stundas piemērs.

Jekaterina Koļesova (mazākumtautību valoda. Stundas piemērs, kā attīstīt prasmes paust savu viedokli par literāro darbu un iemācīties izprast tā māksliniecisko kvalitāti salīdzinājumā ar citiem mākslas darbiem. Individuāli novērtēt mākslas darba iedarbību uz dažādiem uztveres veidiem. Interpretēt daiļdarbā ietverto informāciju un idejas, pauž savu viedokli, emocionālo attieksmi un estētisko vērtējumu). Lakstīgalas un baloža tēls dzejā.

Nataļja Umņikova, Oksana Peļņa, Larisa Poļakova, Igors Haļuto (matemātika, dabas zinības, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības un vēsture, datorika​). Starppriekšmetu saikne.

Nataļja Umņikova, Janīna Kazaroveca (matemātika, fizika). Integrētais saturs un kompleksie sasniedzamie rezultāti.

Inese Jentkus, Jūlija Vekslere, Lalita Jovļeva​, Karina Skreivere (sākumskola). Veiksmes piemēri integrētai plānošanai.

Ilona Mihailova​, Darja Audriņa​, Aleksejs Žuravskis (sākumskola, sports)​. Iegūto lasītprasmju, rakstītprasmju,​ rēķinprasmju pielietošana sporta nodarbībā.

Larisa Poļakova​. Tehnoloģiju mācību jomas​ integrētās stundas.

Valija Rašēvica, Marija Cvečkovska. Valodu, tehnoloģiju un dabaszinātņu jomu veiksmīga sadarbība.

Vjačeslavs Gaidamaka. Interaktīvā izstāde – prezentācija “Integrētais saturs, kā stundas neatņemamā daļa” (Inženierzinātnes, datorika, dizains un tehnoloģijas, matemātika, fizika, ķīmija, valodas). Diskusija par izaicinājumiem mūsdienu pedagogiem, un to medijpratības kompetencei.

​Atsevišķa konferences sekcija tika veltīta klašu audzinātāju darba  atskaitei. Jomas koordinatore Valentīna Guseva paziņoja par klašu audzinātāju  prioritāšu un darba uzdevumu izpildi.

Konferenci noslēdza skolas direktore Nataļja Mitrofanova, augsti novērtējot pedagogu darba sasniegumus 2021./2022. mācību gadā, izaugsmi un pieredzi.